Danh sách thủ tục hành chính

Mã số Tên thủ tục hành chính Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
T-HNO-148554-TT Đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thánh phố. UBND thành phố Hà Nội Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ); Tôn giáo
T-HNO-148733-TT Hiệp y khen thưởng UBND thành phố Hà Nội Ban Thi đua - Khen thưởng Thi đua khen thưởng
T-HNO-148834-TT Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố UBND thành phố Hà Nội Ban Thi đua - Khen thưởng Thi đua khen thưởng
T-HNO-149771-TT Xuất cảnh để giải quyết việc riêng (thăm thân, du lịch, chữa bệnh…) của CBCNVC thuộc các đơn vị của Hà Nội UBND thành phố Hà Nội Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội Ngoại vụ
T-HNO-184772-TT Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần UBND thành phố Hà Nội Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp
T-HNO-184704-TT Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài/ở tỉnh, thành phố khác nơi đặt trụ sở chính của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên UBND thành phố Hà Nội Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội Kế hoạch và Đầu tư
T-HNO-184779-TT Giải thể Công ty cổ phần UBND thành phố Hà Nội Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp
T-HNO-185018-TT Đăng ký thành lập Tổ chức Khoa học và Công nghệ tự trang trải kinh phí (được chuyển đổi từ Tổ chức Khoa học & Công nghệ công lập) UBND thành phố Hà Nội Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
T-HNO-185022-TT Đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức Khoa học và Công nghệ tự trang trải kinh phí UBND thành phố Hà Nội Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
T-HNO-185023-TT Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức Khoa học và Công nghệ tự trang trải kinh phí như: Thay đổi tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh; vốn đầu tư; UBND thành phố Hà Nội Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Tổng số 1778 Thủ tục / 178 Trang

Trang :