Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Tên thủ tục hành chính

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố

Cơ quan Công bố/Công khai

Hà Nội

Mã thủ tục

T-HNO-148834-TT

Cấp thực hiện

Cấp tỉnh

Loại TTHC

Không có thông tin

Lĩnh vực

Thi đua khen thưởng

Trình tự thực hiện

  Tên bước Mô tả bước  
1.   Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng  
2.   Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân.  

Cách thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần hồ sơ Không có thông tin
Số bộ hồ sơ

1

Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

9 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: - Tại Ban Thi đua - Khen thưởng: 03 ngày - Tại UBND thành phố 06 ngày.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Sở Nội Vụ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND Thành phố

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Văn phòng UBND thành phố

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu

Không có thông tin

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin