Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.

Danh sách thủ tục hành chính

Mã số Tên thủ tục hành chính Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
T-HNO-185114-TT Đăng ký thành lập Hợp tác xã do hợp nhất Hợp tác xã UBND thành phố Hà Nội Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
T-HNO-185119-TT Đăng ký thành lập Hợp tác xã do sáp nhập Hợp tác xã UBND thành phố Hà Nội Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
T-HNO-185122-TT Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã: Tên, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ, số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã... UBND thành phố Hà Nội Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
T-HNO-185136-TT Giải thể Hợp tác xã UBND thành phố Hà Nội Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
T-HNO-185140-TT Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp UBND thành phố Hà Nội Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội Kế hoạch và Đầu tư Thống kê
T-HNO-184902-TT Đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH 01 thành viên thành Công ty TNHH 02 thành viên trở lên UBND thành phố Hà Nội Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp
T-HNO-185628-TT Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng.BQL UBND thành phố Hà Nội Phòng Quy hoạch Xây dựng Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
T-HNO-185631-TT Cấp giấy phép xây dựng UBND thành phố Hà Nội Phòng Quy hoạch Xây dựng Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
T-HNO-185664-TT Thừa nhận Nội qui lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp UBND thành phố Hà Nội Phòng doanh nghiệp Lao động, Thương binh và Xã hội
T-HNO-186157-TT Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong thành phố; quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn UBND thành phố Hà Nội Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Tổ chức hội

Tổng số 1840 Thủ tục / 184 Trang

Trang :