Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.

Danh sách thủ tục hành chính

Mã số Tên thủ tục hành chính Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
T-HNO-184772-TT Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần UBND thành phố Hà Nội
T-HNO-184704-TT Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài/ở tỉnh, thành phố khác nơi đặt trụ sở chính của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên UBND thành phố Hà Nội Sở Kế hoạch và Đầu tư Kế hoạch và Đầu tư
T-HNO-148554-TT Đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thánh phố. UBND thành phố Hà Nội Ban Tôn giáo Tôn giáo
T-HNO-148733-TT Hiệp y khen thưởng UBND thành phố Hà Nội Sở Nội Vụ Thi đua khen thưởng
T-HNO-148834-TT Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố UBND thành phố Hà Nội Sở Nội Vụ Thi đua khen thưởng
T-HNO-149771-TT Xuất cảnh để giải quyết việc riêng (thăm thân, du lịch, chữa bệnh…) của CBCNVC thuộc các đơn vị của Hà Nội UBND thành phố Hà Nội Sở Ngoại vụ Ngoại vụ
T-HNO-185035-TT Thông báo giải thể Tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí UBND thành phố Hà Nội
T-HNO-185038-TT Đăng ký thành lập Hợp tác xã do chia Hợp tác xã UBND thành phố Hà Nội
T-HNO-184779-TT Giải thể Công ty cổ phần UBND thành phố Hà Nội
T-HNO-185018-TT Đăng ký thành lập Tổ chức Khoa học và Công nghệ tự trang trải kinh phí (được chuyển đổi từ Tổ chức Khoa học & Công nghệ công lập) UBND thành phố Hà Nội

Tổng số 1924 Thủ tục / 193 Trang

Trang :